تأثیر تمرینات توپ سوئیسی بر کارکردهای حسی حرکتی در کودکان پسر دارای اختلال هماهنگی رشدی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف تحقیق: کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی دچار نقص در کارکردهای حسی حرکتی می‌باشند. از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیرات احتمالی تمرینات توپ سوئیسی بر کارکردهای حسی- حرکتی در کودکان پسر دارای اختلال هماهنگی‌رشدی 5 تا 6 ساله شهر اصفهان بود. روش تحقیق: نمونه پژوهش شامل 30 پسر 5 تا 6 ساله (43/0 ± 41/5) دارای اختلال هماهنگی‌رشدی در شهر اصفهان بود که با استفاده از آزمون‌های غربالگری انتخاب و به صورت تصادفی در دو‌ گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزار تحقیق جهت غربال‏‏، پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی ویلسون و آزمون هوش ریون بودند. همچنین جهت ارزیابی متغیرهای وابسته از پرسشنامه‌ی عصب- روان‌شناختی کانرز استفاده شد. طرح تحقیق به صورت پیش‌آزمون- پس-آزمون بود که گروه آزمایش برنامه حرکتی مداخله‌ای تمرین با توپ سوئیسی را به مدت 8 هفته انجام دادند و گروه کنترل هیچ تمرین و مداخله‌ای را دریافت نکرد. به منظور تعیین اثر بخشی تمرین با توپ سوئیسی از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد. نتایج: یافته‌ها تاثیرمعنی دار تمرین با توپ سوئیسی را برای گروه آزمایش در تمامی متغیرها به غیر از عملکرد لامسه و استشمام نشان داد (05/0p≤). بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به یافته های این پژوهش مبنی بر تأثیر تمرین با توپ سوئیسی بر بهبود کارکردهای حسی حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی به مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی پیشنهاد می‌شود از این تمرینات بهره گیری نمایند.

کلیدواژه‌ها