تاثیر حرکات موزون رشدی بر مبنای مدل گالاهو بر رشد مهارتهای بنیادی دستکاری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق: هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات ایروبیک بر مبنای مدل گالاهو بررشد مهارت‌های حرکتی دستکاری در دانش‌آموزان پسر مقطع اول ابتدایی شهرستان کرج بوده است. روش روش تحقیق: به همین منظور تعداد 30 نفر پس ازتکمیل پرسشنامه ویژگی‌های فردی، از مدرسه‌ ابتدایی اندیشه انتخاب، و پس از انجام پیش آزمون رشد حرکتی مهارت‌های بنیادی دستکاری اولریخ 2000 به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره جای داده شدند. گروه اول به مدت 8 هفته، هفته‌ای 2 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه در تمرینات ایروبیک که شامل گرم کردن به مدت 10 دقیقه با گام آسان و حرکات کششی و تمرین به مدت 30 دقیقه با حرکات ساده ایروبیک و 5 دقیقه بازگشت به حالت اولیه بود شرکت کردند.گروه دوم در این مدت فعالیت‌های معمول مدرسه را زیر نظر معلم خود گذراند، در پایان جلسه 16 پس آزمون به عمل آمد و نتایج ثبت گردید. نتایج: نتایج حاصل از آزمون tنشان داد که گروه تمرینات ایروبیک (634/5t =) عملکرد بهتری در مهارت‌های دستکاری نسبت به گروه فعالیت‌های معمول مدرسه (06/2t= ) داشته است. همچنین تفاوت بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه تمرینات ایروبیک معنادار بود (05/0p

کلیدواژه‌ها