تأثیر انواع موسیقی بر بهبود برخی شاخص‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی حین اجرای تمرین استقامتی شدید

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق: امروزه استفاده از انواع موسیقی در حیطه ورزش و توان‌بخشی مورد توجه قرار گرفته‌است، اما نتایج مطالعات در مورد اثربخشی آن‌ها متفاوت است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر گوش‌دادن به چهار نوع موسیقی آرام‌بخش، موسیقی امواج مغزی، موسیقی مهیج و موسیقی ترکیبی حین اجرای فعالیت ‌بدنی استقامتی شدید بر بهبود میزان درک فشار کار و زمان، میزان احساس توانمندی، میزان احساس و شدت خستگی بود. روش‌‌تحقیق: ۱۰نفر از دانش آموزان تربیت ‌بدنی دختر دبیرستان ورزش استان لرستان به طور داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. هرآزمودنی بر اساس توانایی خود تا افت قند خون در حد شاخص گزارش شده در پیشینه‌ی تحقیق (٧۸/۳ میلی‌مول بر لیتر)، تمرین استقامتی شدید رابه صورت متقاطع طی پنج روز جداگانه که پس از هر روز یک روز بازگشت به حالت اولیه در نظر گرفته شده ‌بود، اجراکردند. شدت خستگی، میزان درک فشارکار و زمان و میزان احساس توانمندی و خستگی بلافاصله پس از اتمام فعالیت‌ بدنی اندازه‌گیری شد. نتایج: نتایج تحقیق نشان‌داد که گوش‌دادن به انواع موسیقی حین اجرای فعالیت ‌بدنی استقامتی شدید تأثیر معنی داری بر کاهش میزان درک فشار کار و زمان، افزایش میزان احساس توانمندی، کاهش میزان و شدت خستگی دارد (p

کلیدواژه‌ها