تاثیر بازی در خانه‌ (بسته پیشنهادی یونیسف) و راهبردهای فراشناختی بر سلامت کودکان 5 تا 8 سال در پاندمی کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران- قم- دانشگاه قم- گروه علوم ورزشی ایران- تهران- دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.29252/mbsp.2022.226686.1107

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی در خانه‌ (بسته پیشنهادی یونیسف) و راهبردهای فراشناختی بر سلامت کودکان 5 تا 8 سال در همه‌گیری بیماری کرونا انجام گرفت.

روش‌ها: این پژوهش از نوع مداخله‌ای نیمه تجربی و از نظر طرح تحقیق، پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان 84 کودک ساکن قم بودند که بصورت تصادفی در 6 گروه قرار گرفتند. دو رده سنی، شامل گروه تمرین یونیسف، گروه تمرین یونیسف همراه با راهبردهای فراشناختی و گروه کنترل. مداخله شامل 18 جلسه انجام بازی‌های چهارگانه پیشنهادی یونیسف بود. گروه یونیسف پلاس این تمرینات را همراه با مصاحبه نیمه ساختار یافته‌ای که جهت تحریک فراشناخت بود، انجام می‌دادند.

نتایج: نتایج آزمون‌های تحلیل واریانس مرکب و آنکووا نشان داد اکثر گروه‌های تمرینی، از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون بهبود معنی‌داری در نتایج آزمون سلامت داشته‌اند. اما آزمون آنکووا هیچ تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های یونیسف و یونیسف پلاس در دو رده سنی نشان نداد؛ علیرغم اینکه امتیازات گروه یونیسف پلاس در هر دو رده سنی، بهتر از گروه یونیسف بود.

نتیجه‌گیری: در کل می‌توان چنین بیان کرد که تمرینات پیشنهادی یونیسف در ارتقاء سلامت کودکان مفید بوده‌اند. در ترکیب این تمرینات با راهبردهای فراشناختی، انتظارات آنچنان برآورده نشده، اما تفاوت جزئی به نفع تمرینات ترکیبی، در جهت ارتقاء سلامت کودکان مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of play at home (proposed by UNICEF) and metacognitive strategies on the health of children aged 5 to 8 years in the Corona pandemic

نویسندگان [English]

 • Ahmad Alimardani 1
 • MEHDI SHAHBAZI 2
 • Shahzad Tahmasebi Boroujeni 2
 • Elahe Arabameri 2
1 Department of Sports Science- Qom University - Qom- Iran PhD student in Motor Learning, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran- Tehran- Iran
2 Associate professor Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of play at home (proposed by UNICEF) and metacognitive strategies for the health of children aged 5 to 8 years in the epidemic.

Methods: This study was a quasi-experimental intervention in terms of research design, pretest and posttest with the control group. Participants were 84 children living in Qom who were randomly divided into 6 groups. Two age groups, including the UNICEF training group, the UNICEF training group with metacognitive strategies and the control group. The intervention consisted of 18 sessions of UNICEF-proposed quadruple games. The UNICEF Plus group conducted these exercises with a semi-structured interview to stimulate metacognition.

Results: The results of Mixed ANOVA and ANKOVA tests showed that most training groups, from pre-test to post-test, had a significant improvement in health test results. But Ankova test did not show any significant difference between UNICEF and UNICEF Plus groups in the two age groups; Despite the fact that the UNICEF Plus scores in both age groups were better than the UNICEF group.

Conclusion: In general, it can be said that the exercises recommended by UNICEF have been useful in promoting children's health. In combining these exercises with metacognitive strategies, expectations were not met, but a slight difference in favor of combined exercises was observed to improve children's health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • play
 • metacognition
 • health
 • children
 • corona

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 27 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 14 تیر 1401