اثربخشی تمرینات ذهن آگاهی بر نظریه ذهن در دختران شطرنج باز نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.29252/mbsp.2022.227058.1114

چکیده

هدف: هدف کلی این تحقیق، تعیین اثربخشی تمرینات ذهن‌آگاهی بر نظریه ذهن در دختران شطرنج‌باز نوجوان بود. روش-ها: طرح تحقیق، از نوع نیمه‌تجربی و به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا گردید. بدین منظور، تعداد 30 نفر از دختران شطرنج‌باز رده سنی نوجوان استان آذربایجان‌شرقی به صورت در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پس از تکمیل پرسشنامه نظریه ذهن هپی (1994)، به صورت تصادفی، به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 45 دقیقه‌ای تحت تمرینات ذهن‌آگاهی قرار گرفتند و گروه کنترل، در هیچ فعالیت آموزشی شرکت ننمود. پس از اتمام جلسات تمرینی، هر دو گروه پرسشنامه نظریه ذهن هپی (1994) را دوباره تکمیل کردند. برای مقایسه دو گروه، از آزمون تحلیل کوواریانس در سطح 05/0p< استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که تمرینات ذهن‌آگاهی بر نظریه ذهن در دختران شطرنج‌باز نوجوان، تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، می‌توان به این صورت نتیجه‌گیری کرد که می‌توان از آموزش ذهن‌آگاهی در بهبود نظریه ذهن و به تبع آن، قدرت شناختی شرکت‌کنندگان، بهره جست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness exercises on theory of mind in teenage chess girls

نویسندگان [English]

  • Mehdi Asghari 1
  • Roghayeh kiyani 2
  • Mahsa Ghahramani 3
1 Master of Clinical Psychology, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department Of psychology, Ahar branch, Islamic Azad University,,Ahar, Iran.
3 Master of Sport psychology, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Objective: The overall purpose of this study was to determine the effectiveness of mindfulness exercises on theory of mind in adolescent chess girls. Methods: The research design was quasi-experimental and pre-test and post-test. For this purpose, 30 girls chess players of East Azarbaijan province were selected by available means. After completing the Happe Mind Theory Questionnaire (1994), participants were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group underwent mindfulness exercises for 8 sessions of 45 minutes and the control group did not participate in any educational activities. At the end of the training sessions, both groups completed the Happe Mind Theory (1994) questionnaire. Analysis of covariance at the level of p<0.05 was used to compare the two groups. Results: The results showed that mindfulness exercises have a positive and significant effect on theory of mind in adolescent chess girls. Conclusion: According to the findings of the present study, it can be concluded that mindfulness training can be used to improve the theory of mind and, consequently, the cognitive power of the participants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Theory of mind
  • Chess Girls

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 28 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 08 تیر 1401