رابطه ذهن‌آگاهی با اضطراب بدنی اجتماعی در بانوان؛ نقش واسطه‌ای انگیزه مشارکت ورزشی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

10.29252/mbsp.2022.225658.1088

چکیده

مقدمه: با پیشرفت علم روان‌شناسی ورزش، بحث تأثیر مهارت‌های روان‌شناختی در کارکرد ورزشی از اهمیت بسزایی برخوردار شده‌است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ذهن‌آگاهی با اضطراب بدنی اجتماعی در بانوان با توجه به نقش میانجی انگیزه مشارکت ورزشی بود.

روش‌ها: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان زن باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک شهرستان سبزوار بود که از میان آنها 130 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ذهن‌آگاهی ورزشی، اضطراب بدنی اجتماعی و انگیزه‌های مشارکت زنان در ورزش استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.

نتایج: نتایج نشان داد که ذهن‌آگاهی رابطه معناداری با اضطراب بدنی اجتماعی (T=2.21) و انگیزه مشارکت ورزشی در بانوان(T= 10.29) دارد، بطوریکه اضطراب بدنی اجتماعی را کاهش و انگیزه مشارکت ورزشی را افزایش می‌دهد. همچنین انگیزه مشارکت ورزشی در بانوان به عنوان متغیر میانجی رابطه معناداری را با اضطراب بدنی اجتماعی نشان نداد (T=1.42) و در مدل پژوهش مورد تأیید قرار نگرفت.

نتیجه‌گیری: در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از تکنیک‌های ذهن‌آگاهی به عنوان یک عامل حمایتی یا پیشگیرانه در جلوگیری از ارزیابی منفی شکل ظاهری بدن (اضطراب بدنی اجتماعی) و پایین آمدن انگیزه مشارکت ورزشی در بانوان بسیار مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between mindfulness and social physique anxiety in women; the mediating role of sports participation motivation

نویسندگان [English]

 • simin halabian 1
 • Seyed Reza Hosseini Nia 2
1 PhD Student, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Introduction: With the development of sports psychology, the discussion of the effect of psychological skills on sports performance has become very important. The aim of this study was to investigate the structural relationships between mindfulness and social physique anxiety in women regarding mediating role of sports participation motivation.Methods: The statistical population of this study included all female customers of bodybuilding and aerobics clubs in Sabzevar that among them 130 persons selected by available sampling method. Also data were collected using the Sports mindfulness, Social physique Anxiety and Motivations for women's participation in sports questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics and structural equation modeling.Result: The results showed that mindfulness has a significant relationship to social physique anxiety (T=2.21) and sports participation motivation in women (T= 10.29). As, it reduces social physique anxiety and increases sports participation motivation in women. Also, sports participation motivation in women as a mediating variable didn't show a significant relationship on social physique anxiety (T=1.42) and wasn't confirm in the research model.

Conclusion: Finally, it can be concluded that the use of mindfulness techniques as a supportive or preventive factor is very effective in preventing the negative evaluation of body shape (social physique anxiety) and lowering sports participation motivation in women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Awareness in the moment
 • social acceptance
 • Positive illustration
 • Sports activities
 • Body dissatisfaction

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 30 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 07 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 15 خرداد 1401