پیش‌بینی انگیزش شرکت در ورزش دانش‌آموزان دختر بر اساس ارتباط چند بعدی خود با بدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا (س)

2 گروه رفتار حرکتی.دانشکده علوم ورزشی. دانشگاه الزهرا. تهران. ایران

3 دانشگاه الزهرا

10.29252/mbsp.2022.223180.1045

چکیده

هدف: هدف این تحقیق، پیش‌بینی انگیزش شرکت در ورزش دانش‌آموزان دختر بر اساس ارتباط چند بعدی خود با بدن بود.

روش‌ها: جامعه آماری دانش‌آموزان دختر شهرستان قرچک با دامنه سنی (18-16سال) و نمونه آماری شامل 350 نفر از دانش‌آموزان دختر با میانگین سنی (72/0± 88/16سال) به روش تصادفی انتخاب شدند. از پرسشنامه‌ی ارتباط چند بعدی خود با بدن و انگیزش شرکت در فعالیت‌های ورزشی استفاده شد.

نتایج: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین متغیر ارتباط چند بعدی خود با بدن و انگیزش مشارکت ورزشی در دانش‌آموزان دختر رابطه مثبت معناداری وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که از 10 مؤلفه ‌ ارتباط خود با بدن ، در مدل اول فقط مؤلفه‌ی رضایت بدنی 15 درصد و در مدل دوم مؤلفه‌های رضایت بدنی 7/13 درصد و گرایش به تناسب 5/22 درصد از واریانس متغیر ملاک را بطور مثبت و معنادار تبیین می‌کنند.

نتیجه‌گیری: یافته های حاضر به مربیان ورزشی و معلمان تربیت بدنی شهرستان قرچک پیشنهاد می‌کند که احتمالا باید بر اهمیت رشد و بهبود ارتباطات چند بعدی خود با بدن دانش‌آموزان تأکید داشته باشند. همچنین در کلاس درس تربیت بدنی، توسعه خود تنظیمی صورت گرفته و اهداف برای افزایش انگیزه شرکت در فعالیت‌های ورزشی بیشتر دانش‌آموزان، جهت داده شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting the Sports Participation Motivation of Female Students Based on Multidimensional Body-Self Relations

نویسندگان [English]

 • maryam abdolshahi 1
 • soraya farahmand 2
 • Fatemeh mir 3
1 Alzahra University
2 Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Science, Alzahra .tehran.iran
3 alzahra university
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to predict the participation motivation of female students in sports based on body-self relations dimensions.

Methods: The statistical population was female students in Qarchak city with an age range (of 16-18 years) and the statistical sample included 350 female students with a mean age (16.88 ± 0.72 years) selected by random method. A questionnaire on Multidimensional Body-Self Relations and participation motivation in sports activities was used.

Results: Pearson correlation test showed there was a significant positive relationship between body-self relations and participation motivation in sports for female students. multivariate regression analysis showed that out of 10 components of body-self relations dimensions, in the first model, only the physical satisfaction with 15% of the variance of the criterion variable, and in the second model, the physical satisfaction (13.7) and tendency to fit (22.5%) of the variance of the criterion variable explain positively and significantly.

Conclusion: According to the results, sports coaches and physical education teachers of Qarchak city are suggested to emphasize may be the importance of growth and improvement of body-self relations dimensions of students' bodies. In the physical education classroom, body-self relations are developed and goals are set to increase students' motivation to participate in higher sports activities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sports participation motivation
 • student
 • girl
 • body-self relations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 22 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 خرداد 1401