تاثیر پروتکل شنا بر بهبود کارکردهای اجرایی دانشجویان دختر رشته‌ی تربیت بدنی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

10.29252/mbsp.2022.209736.0

چکیده

     هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر پروتکل شنا بر بهبود کارکردهای اجرایی دانشجویان دختر رشته­ی تربیت بدنی  بود. روش مطالعه نیمه تجربی به صورت پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل کلیه­ی دانشجویان دختر رشته­ی تربیت بدنی دانشگاه آزاد بوکان در ­سال تحصیلی 1398بود. بدین صورت از بین افرادی که ملاک­های ورود برای مشارکت در پژوهش حاضر را داشتند، 30 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شده و  به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش( 15 نفر) و کنترل(15 نفر) قرار گرفتند و به پرسشنامه­های فراشناخت و فراخنای حروف- ارقام پاسخ دادند. گروه آزمایش پروتکل شنا را طی 12 جلسه( هفته­ای یک بار و به مدت 90 دقیقه) توسط مربی مجرب در استخر مقبل هنرپژوه واقع در شهر بوکان اجرا کردند. پس از اتمام جلسات از هر دو گروه پس­آزمون به عمل آمد و داده­ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره و نرم افزار spss 21 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که پروتکل شنا بر کارکرد­های اجرایی( حافظه­ی کاری و فراشناخت) دانشجویان دختر رشته­ی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان موثر بوده است ( 001/0> p). یافته­های این پژوهش نشان داد که تمرینات شنا از طریق تغییرات سلولی و فیزیولوژیکی منجر به بهبود کارکردهای اجرایی دانشجویان می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Swimming Protocol on Improving Executive Functions Female Students of Physical Education

نویسندگان [English]

  • Galavizh Alizadeh
  • Ameneh Hosseinzadeh
Department of Psychology, Islamic Azad University of Boukan
چکیده [English]

AbstractAim: This study was conducted to examine the impact of swimming protocol on executive functions Female Students of Physical Education .Method: A semi experimental method designed with control and experimental groups, undergoing pre-test and post-test used. The subjects were selected from the Female Students of Physical Education in Bukan Islamic Azad University in academic years 2019- 2020 and   using the volunteer sampling. Methods such that Based on the admission criteria, 30 people have volunteered to participate in this study and subjects were placed randomly in experimental (n = 15) and control (n = 15) groups and then responded to the meta cognation   and Letter – number span tests. swimming protocol   was held   for the experimental group in moghbel-honarpazhoh swimming pool at Bukan and for each person over a period of 12 sessions (once a week for 90 minutes) by an experienced instructor in the pool. After the end of sessions both groups were assessed and data were analyzed using analysis of MANCOVA and spss21 software. Results: The results showed that swimming protocol   has significant effect on   executive functions (working memory and metacognition) female students of physical education in Bukan Islamic Azad University (p< 0.001).Conclusion: The finding of this study showed that swimming exercises can improve students executive functions through cellular and physiological changes.Keywords: Swimming Protocol, Executive Functions, Working Memory, Metacognition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Swimming Protocol
  • Executive Functions
  • Working Memory
  • Metacognition