اثر کانون توجه بر مهارت تیراندازان مبتدی و ماهر مرکز آموزشی مالک اشتر اراک

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه اراک

2 2. دانشیار گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک اراک، ایران

3 کارشناس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک

10.29252/mbsp.2022.225427.1087

چکیده

مقدمه: یکی از مؤثرترین عوامل در اجرای موفقیت آمیز، مهارت روانشناختی توجه است که به عنوان یک پیش نیاز شناختی برای اجرای عملکرد مطلوب در ورزش حیاتی است.

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر استفاده از کانون توجه بیرونی و درونی بر اجرای افراد مبتدی و ماهر در کارکنان مرکز آموزشی مالک اشتر اراک انجام شد.

روش شناسی: پژوهش از نوع شبه آزمایشی با هدف کابردی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان مرکز آموزشی مالک اشتر اراک بودند. از بین آن‌ها نمونه آماری، شامل 30 نفر به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و با توجه به سابقه تیراندازی در دو گروه 15 نفری گروه ماهر و مبتدی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شبیه‌ساز تیراندازی و برگه ثبت امتیاز بود. برای آزمون فرضیه، از آزمون تحلیل واریانس آمیخته، آزمون بنفرونی با استفاده از نرم‌افزار 24 spss در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده ‌شد.

یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس مختلط نشان داد که اثر اصلی گروه‌های آزمایش معنادار، اثر اصلی شرایط توجه نیز معنادار ولی تعامل گروه با شرایط توجه معنادار نمی باشد. دقت تیراندازی افراد مبتدی (001/0P<) و ماهر (001/0P<) در شرایط توجه بیرونی به طور معنی‌داری بهتر از توجه درونی بود.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد در کارکنان مرکز آموزشی مالک اشتر ارائه دستورالعمل و راهنمایی‌ها به عناصری خارج از بدن و نحوه حرکات آن حین اجرای مهارت تیراندازی احتمالا فواید بیشتری به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Focus of Attention on Shooting Skill of Novice and Elite Shooters in Malek Ashtar Arak Educational Center

نویسندگان [English]

 • Sajad Nemati 1
 • Alireza Bahrami 2
 • Mohammad Soleimani Rad 3
1 Teacher, Arak University
2 2. Department and Sport Psychology, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran
3 Faculty of Sport Sciences, Arak University
چکیده [English]

Background: One of the most effective factors in successful performance is the focus of attention, which is vital as a psychological and cognitive prerequisite for performing well in sports.

Objectives: The aim of this study was to investigate the effect external and internal attention on shooting skill of novice and elite shooters among staff of Malek Ashtar Educational Center in Arak.

Methods: The research was quasi-experimental with an applied purpose. The statistical population of the study was all soldiers at the Malek Ashtar Educational Center. The statistical sample consisted of 30 people in a convenience sampling. According to shooting experience, participants were divided into two groups of 15 skilled and novice shooters. The tools used in this study were a shooting simulator and a scorecard. To test the hypothesis, mix design ANOVA, bonferroni test and were administered using Spss‌ 26 software at the significance level of 0.05.

Results: The results of mixed analysis of variance showed that the main effect of the experimental groups was significant, the main effect of the attention conditions was also significant, but the group's interaction with the attention conditions was not significant. The shooting accuracy of novice (P <0.001) and elite (P <0.001) in external attention was significantly better than internal attention.

Conclusion: It seems that the staff of Malek Ashtar Educational Center will probably have more benefits in providing instructions and guidance to elements outside the body and its movements while performing shooting skills.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Education
 • Shooting
 • Internal Attention
 • External Attention

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 26 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 23 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401