تأثیر بازخورد مثبت انگیزشی-قیاسی با شرایط کلیشه و عدم کلیشه بر انگیزش مشارکت در فعالیت بدنی و خودکارآمدی دختران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی٬ واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.29252/mbsp.2022.224376.1065

چکیده

هدف: هدف تحقق حاضر اثر بازخورد مثبت انگیزشی-قیاسی با شرایط کلیشه و عدم کلیشه را بر انگیزش مشارکت در فعالیت بدنی و خود کارآمدی دختران مبتدی بود.

روش‌ها: شرکت‌کنندگان برای این تحقیق 36 نفر (میانگین سن 2/14 و انحراف استاندارد 33/3) بود که به 3 گروه 12 نفره به‌صورت تصادفی تقسیم شدند و هر گروه متناسب با شرایط خاص خود مهارت‌های فوتسال را تمرین کردند. در شرایط کلیشه به آزمودنی‌ها گفته شد مردان بهتر از شما هستند؛ اما در مرحله بعد گفته شد که اجرای شما بهتر از مردان بود، در شرایط عدم کلیشه در مرحله اول گفته شد که مردان و زنان باهم برابر هستند و در مرحله بعد گفته شد که اجرای شما بهتر از مردان است.

نتایج: نتایج تحلیل کوواریانس برای هر دو متغیر نشان داد بین سه گروه در ارتقا انگیزش و خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0p<)، به‌طوری‌که گروه کلیشه بهتر از گروه عدم کلیشه و همچنین گروه عدم کلیشه بهتر از گروه کنترل بود.

نتیجه‌گیری: درمجموع نتایج ما نشان داد که شرایط کلیشه‌ در کنار بازخورد مثبت انگیزشی قیاسی بر انگیزش و خودکارآمدی زنان اثر دارد و مربیان می‌توانند با به کار بردن آن‌ها در محیط‌های تمرینی و ورزشی انگیزش و خودکارآمدی را در ورزشکاران ارتقا دهند و به زندگی فعال آن‌ها کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of positive motivational-deductive feedback with stereotyped and non-stereotyped conditions on motivation to participate in girls' physical activity and self-efficacy

نویسندگان [English]

  • Tiam Mohajeri 1
  • shahab parvinpour 2
  • Zahra Entezari 1
  • Marzieh Ballali 1
1 Department of Motor Behavior, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 department of physical education in Kharazmi university of Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study was the effect of positive motivational-deductive feedback with stereotyped and non-stereotyped conditions on motivation to participate in physical activity and self-efficacy of beginner girls.

Methods: Participants of this study was 36 people (mean age 14.2 and standard deviation 3.33) who were randomly divided into 3 groups of 12 people and each group practiced futsal skills according to their specific circumstances. In the case of stereotypes, the subjects were told that men are better than you, but in the next step, they were told that your performance was better than men. You are better than men.

Results: The results of analysis of covariance for both variables showed that there was a significant difference between the three groups in promoting motivation and self-efficacy (p <0.05), so that the stereotyped group was better than the non-stereotyped group and the non-stereotyped was also better than the control group.

Conclusion: Overall, our results showed that stereotyped conditions along with positive analytical motivational feedback affect women's motivation and self-efficacy, and coaches can use them in training and sports environments to increase motivation and self-efficacy in athletes and help their active lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stereotypes
  • positive motivation feedback
  • physical activity participation motivation
  • self-efficacy