تأثیر آموزش بخشش بر ادراک از شکست در دختران والیبالیست

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشگاه اراک

3 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

10.29252/mbsp.2022.225534.1086

چکیده

هدف:هدف این مطالعه، بررسی اثر آموزش بخشش بر ادراک از شکست بازیکنان والیبال لیگ دسته دو سطح شهراصفهان بود.

روش شناسی:در این پژوهش نیمه تجربی تعداد 24نفر از بازیکنان لیگ دسته 2 شهر اصفهان که حداقل یک بار شکست راتجربه کرده اند را انتخاب نموده و پس از اجرای پیش آزمون آن‌ها را به صورت تصادفی در قالب دو گروه آزمایش وکنترل قرار دادیم. پس از اجرای پروتکل و آموزش بخشش به بازیکنان مربوطه پس آزمون مشابه با پیش آزمون انجام گرفت. از مقیاس گرایش به بخشش(HFS)و پرسشنامه‌ی سبک اسنادی ورزشی(SASS)استفاده شد. در این پژوهش از آمار توصیفی برای تعیین شاخص‌های مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف استاندارد) و آزمون شاپیرو ویلک به منظور تشخیص طبیعی بودن داده‌های مربوط به متغیرهای پژوهش استفاده شده وبرای تجزیه وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آمار استنباطی نظیرtبرای گروه‌های مستقل استفاده شد.

یافته‌ها:یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش بخشش بر ادراک از شکست با اسناد‌های بیرونی- درونی( 02/0)، پایدار- ناپایدار(00/00)،کلی اختصاصی(007/.) به طور معناداری مؤثر بوده و منجر به تغییر اسناد بیرونی به درونی، پایدار به ناپایدار و کلی به اختصاصی گردیده است(05/0P≤ )این در حالیست که این متغیر بر ادراک از شکست با اسنادهای کنترل پذیر- کنترل ناپذیر، بیرونی و درونی و عمدی و غیر عمدی اثر معناداری نداشته وتغییری در سبک اسناد دیده نشده است.

نتیجه گیری:احتمالاً آموزش بخشش، ادراک از شکست ورزشکاران را با اسناد درونی- بیرونی، پایدار- ناپایدار وکلی– اختصاصی تغییر می‌دهد و به شکل سازنده‌ای ادراک بازیکن والیبال از شکست را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The‌ Effect of Forgiveness Training on Perception of Failure on Volleyball Players

نویسندگان [English]

  • Nahid Allahdadian 1
  • Alireza Bahrami 2
  • Jalil Moradi 3
1 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak 38156-8-8349, Iran
2 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran
3 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak 38156-8-8349, Iran
چکیده [English]

Back ground and purpose: When failure happens, forgiveness is a way to admit the failure in order to increase individual and social growth and also prevent motivation decrease. The purpose of this study was to investigate the effect of forgiveness training program on perception of failure.

Material and method: This study was practical quasi-experimental and had pre-test, post-test, control group with intervals. Participants were 24 volleyball players in level two league in Isfahan who were chosen non-randomly but grouped randomly into controlled and experimental groups. The instruments for gathering the data were HFS (heartland forgiveness scale) and SASS (sport attritional style scale). In this study, descriptive statistics were used to determine central tendency (mean) and statistical dispersion (standard deviation) and Shapiro-Wilk Test to determine if the data was normal and to analyze the research hypothesis, T-test was used for independent group. All the data was analyzed using SPSS (P ≤0.05).

Result: The results of this study showed that forgiveness training had significant effect on failure perception with internal-external attributional style (0.02), instability-stability (00.00) and global-specific (0.005). But it didn’t have any significant effects on other subscales. Conclusion: Forgiveness training, therefor, is likely to replace athlete's perception of failure with external- internal, instability-stability and global-specific subscales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • forgiveness training
  • perception failure
  • attribution style"