آسیب‌های رفتارهای ضد شهروندی سازمانی بر هیئت‌های ورزشی بر اساس سندروم سیب لکه-دار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

10.29252/mbsp.2022.224397.1066

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی آسیب‌های رفتارهای ضدشهروندی سازمانی بر هیئت‌های ورزشی بر اساس سندروم سیب لکه‌دار بود. ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ شامل تمامی اعضای هیئت‌های ورزشی استان لرستان بود که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری تحقیق شامل پرسشنامه‌ محقق ساخته‌ای بود که روایی صوری و محتوای آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، با نظرخواهی از اساتید و متخصصین (11 نفر) تایید شد. علاوه بر این سایر شاخص‌های همسانی درونی از قبیل پایایی مرکب، متوسط واریانس استخراجی، حداکثر واریانس مشترک و متوسط واریانس مشترک مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌ها علاوه بر روش‌های آمار توصیفی، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مهمترین آسیب‌های رفتارهای ضدشهروندی سازمانی افراد به هیئت‌های ورزشی به ترتیب شامل تعارض غیرکارکردی (90/0)، استرس منفی (86/0)، عدم تعهد هنجاری (84/0)، هم‌شکلی نهادینه (80/0)، عدم انگیزش (76/0) و آسیب به ارتباطات سازمانی (06/0-) می-باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Injuries of Organizational Anti-Citizenship Behaviors on Sports Boards Based on Bad Apple Syndrome

نویسندگان [English]

  • Mohsen Tayebi 1
  • Mir Hasan Seyed Ameri 2
1 Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Professor in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Uremia, West Azerbaijan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the harms of organizational anti-citizenship behaviors on sports teams based on bad apple syndrome. The statistical population of the study included all members of Lorestan province sports boards. According to Cochran's formula, 384 people were selected as the research sample by random sampling method. The research instrument was a researcher-made questionnaire. The formal validity and content of the study were confirmed by a survey of professors and experts (11 people), while carefully examining the literature and literature. In addition, other internal consistency indicators such as Composite reliability (CR), Average variance extracted (AVE), Maximum shared variance (MSV) and Average shared variance (ASV) were reviewed and confirmed. Descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, exploratory factor analysis and second order confirmatory factor analysis) were used to analyze the data. The results showed that the most important Injuries of organizational anti-citizenship behaviors of individuals to sports boards include included non-conventional conflict (0.90), distress (0.86), non-normative commitment (0.84), Institutional Isomorphism (0.80), Lack of motivation (0.76) and damage to organizational communication (-0.06).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-citizen behavior
  • Bad apple syndrome
  • Conflict
  • Injury

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 09 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 26 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 26 اسفند 1400