تاثیر تمرینات ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر تاب آوری و کنترل خشم دانشجویان دختر ورزشکار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه الزهرا (س)

10.29252/mbsp.2021.210420.0

چکیده

مقدمه: نقش تعیین کننده عوامل روانی در موفقیت ورزشکاران  در بسیاری از مطالعات مورد تایید قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین ذهن‌آگاهی مبتنی بر یوگا بر تاب‌آوری و کنترل خشم در ورزشکاران با سطوح متفاوت مهارت بود. برای این منظور 72 دانشجوی ورزشکار عضو تیم‌های ورزشی (میانگین سنی1/44 ± 20/67  سال، میانگین سابقه ورزشی 3/26 ± 5/88 سال) دانشگاه الزهرا (س) بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به سه گروه مداخله ای (ماهر، نیمه ماهر و کم تجربه) و سه گروه کنترل (ماهر ، نیمه ماهر و کم تجربه) تقسیم شدند. روش: در پژوهش حاضر از پرسشنامه‌های کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) و بتی یونگ و رودنی هاموند (۱۹۹۵) برای دو متغیر تاب‌آوری و کنترل خشم استفاده شد. ابتدا همه شرکت کنندگان ( کنترل و مداخله) در مرحله ی پیش آزمون، پرسشنامه‌های تاب آوری و کنترل خشم‌ را تکمیل کردند؛ سپس افراد گروه مداخله در۱۲ جلسه تمرین ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا به مدت ۹۰ دقیقه شرکت کردند. بعد از اتمام دوره از دو گروه (مداخله و کنترل) مجددا پس آزمون گرفته شد.یافته ها: یافته های تحلیل کووراریانس نشان داد اثر اصلی اعمال مداخله تمرین ذهن‌آگاهی مبتنی بر یوگا در هر دو متغیر تاب آوری و کنترل خشم معنادار بود. اثر اصلی سطح مهارت در هر دو متغیر، تفاوت معناداری را نشان نداد. اما اثر تعاملی مداخله و سطح مهارت در هر دو متغیر معنادار بود. از طرفی دیگر آزمون تی زوجی برای مقایسه درون گروهی نشان داد در متغیر تاب­آوری هرسه گروه  مداخله پیشرفت معنادار در پس­آزمون داشتند و در متغیر کنترل خشم فقط گروه نیمه ماهر در پس آزمون پیشرفت معنادار نشان داد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود مربیان برای ارتقاء متغیرهای روانی مانند تاب آوری و کنترل خشم ورزشکاران از تمرین های روانشناختی مانند ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا استفاده نمایند.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of mindfulness-based yoga exercises on resilience and anger control of female student-athletes

نویسندگان [English]

  • fatemeh mir 1
  • maryam abdolshahi 2
  • parvaneh shamsipour 2
1 alzahra university
2 Alzahra University
چکیده [English]

Introduction: The determining role of psychological factors in the success of athletes has been confirmed in many studies. The aim of this study was to investigate the effect of a mindfulness-based yoga practice course on resilience and anger control in athletes with different skill levels. For this purpose, 72 student-athletes who are members of sports teams (mean age  20.67± 1.44 years, mean sporting experience 5.88 ± 3.26 years) were selected based on inclusion criteria and divided into three intervention groups. (Skilled, semi-skilled and inexperienced) and three control groups (skilled, semi-skilled and inexperienced) were divided. Method: In the present study, Connor and Davidson (2003) and Betty Young and Rodney Hammond (1995) questionnaires were used for two variables of resilience and anger control. First, all participants (control and intervention) in the pre-test stage completed resilience and anger control questionnaires; The intervention group then participated in 12 mindfulness-based yoga exercises for 90 minutes. At the end of the course, the two groups (intervention and control) were retested. Results: The findings of covariance analysis showed that the main effect of mindfulness-based yoga practice intervention was significant in both resilience and anger control variables. The main effect of skill level in both variables did not show a significant difference. But the interactive effect of the intervention and the skill level were significant in both variables. On the other hand, paired t-test for comparison within the group showed that in the resilience variable, all three intervention groups had significant progress in the post-test and in the anger control variable, only the semi-skilled group showed significant progress in the post-test. Conclusion: According to the results of the study, it is suggested that coaches use psychological exercises such as mindfulness-based yoga to promote psychological variables such as resilience and anger control in athletes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: mindfulness-based yoga
  • Anger Control
  • Resilience
  • Female Athlete Students
دوره 1402، شماره 1
اردیبهشت 1402
صفحه 20-1
  • تاریخ دریافت: 10 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 10 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1400