پیش بینی اضطراب اجتماعی براساس برخی از شاخص های ترکیب بدن (BMI,WHR) و تصویر بدنی در دانش اموزان دختر دوره متوسطه دوم ناحیه چهار شهر قم

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه قم، قم ، ایران

2 استادیار گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران

3 گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

10.29252/mbsp.2022.224621.1070

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب اجتماعی اندام براساس برخی از شاخص های ترکیب بدن(BMI,WHR) و تصویر بدنی در دانش اموزان دختر دروه متوسطه دوم ناحیه چهار شهر قم بود.

روش ها : پژهش حاضر توصیفی – همبستگی و جامعه آماری آن تمامی دختران 15 الی 19 سال دروه متوسطه دوم ناحیه چهار شهر قم بود که تعداد150 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های اضطراب اجتماعی اندام و پرسشنامه تصویر بدن را تکمیل و شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به لگن آنها ارزیابی گردید. داده ها از طریق آزمون های آمـاری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان تحلیل شدند.

نتایج: بر طبق معادله رگرسیون و ضرایب استاندارد شده نتایج نشان داد، متغیرهای شاخص BMI و شاخص تصویر بدنی بر اضطراب اجتماعی تاثیر معنادار دارد به طوری که به ازای یک واحد تغییر در هریک از آن ها به ترتیب، 213/0، 557/0 تغییر در متغیر ملاک (اضطراب اجتماعی اندام) ایجاد می شود.

نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد، شاخص تصویر بدن (رضایت از بخش های مختلف بدنی و سپس نگرش فرد درباره وزن خود) نقش بسزا و موثری در تعدیل میزان اضطراب اجتماعی انان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction ofsocial Anxiety on Some Body Composition Indicators (WHR, BMI) and Body Image in Female Secondary School Students in Qom District 4

نویسندگان [English]

 • abbas habibzadeh 1
 • mahdi fahimi 2
 • zahra akbari beni 3
1 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Human Sciences, University of Qom. Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Shahab Danesh University. Qom, Iran.
3 Master Psychology, Department of Psychology, Faculty of Human Sciences, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The aim of present study was to predict limb social anxiety based on some body composition indices (BMI, WHR) and body image in female high school students in the fourth district of Qom.

Methods: The research method was descriptive-correlational. The statistical population consisted of all girls aged 15 to 19 years of secondary school in the fourth district of Qom, of which 150 people were selected via purposive sampling method and completed the questionnaires of determining the social anxiety of the limbs and questionnaire the body image and their body mass index and waist to hip ratio were evaluated. The data were analyzed by Pearson correlation coefficient and simultaneous multiple regression analysis.

Results: According to the regression equation and standardized coefficients, the results showed that the variables of BMI index and body image index have a significant effect on social anxiety, so that per unit of change in each of them, respectively, 0.213, 0.557 change It is created in the criterion variable (social anxiety of the body).

Conclusion: According to result, it seems that body image index (satisfaction of different body parts and then the individual's attitude about weight) has the most important and effective role on social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Anxiety
 • Body Composition
 • BMI
 • WHR
 • Body Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 22 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 03 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 03 اسفند 1400