تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان والیبالیست دختر

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش و پرورش

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

10.29252/mbsp.2021.208041.0

چکیده

مقدمه: امروزه در دنیای ورزش ویژگی‌های روانی از عوامل مهم در عملکرد ورزشکاران و سلامت آن‌ها هست که این موضوع لزوم انجام مداخلاتی در جهت بهبود این ویژگی‌ها را نشان می‌دهد. هدف از تحقیق پیش رو بررسی تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان والیبالیست دختر می‌باشد.مواد و روش: روش پژوهش حاضر به شیوه‌ی آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. نمونه آماری پژوهش 30 دانش آموزان والیبالیست دختر مقطع متوسطه بودند که از دبیرستان‌های شهر قدس و به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. مشارکت‌کنندگان در دو گروه کنترل و گروه آموزش ذهن آگاهی مشارکت داشتند. گروه تجربی 8 جلسه آموزش ذهن آگاهی را دریافت نمودند. داده‌ها با استفاده از مقیاس ترس از ارزیابی منفی واتسون و فرند و خودکارآمدی شرر و در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری جمع‌آوری شد. داده‌ها از طریق آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر و با استفاده از SPSS 21 تحلیل شد.یافته‌ها: نتایج بیانگر این بود که آموزش ذهن آگاهی منجر به بهبود معنادار خودکارامدی دانش آموزان والیبالیست دختر شد. علاوه بر این،  یافته‌ها بیانگر تأثیر معنی‌دار آموزش ذهن آگاهی بر کاهش ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان والیبالیست دختر بود.نتیجه‌گیری:  با توجه به فرضیه‌های و دیدگاه‌های اخیر در زمینة آموزش ذهن آگاهی در میان ورزشکاران،  می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بهبود برخی ویژگی‌های روانی ورزشکاران والیبالیست دختر همچون خودکارامدی و ترس از ارزیابی منفی منجر به بهبود عملکرد و سلامت جسمی و روانی آن‌ها شوند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Mindfulness training on Self-efficacy and Fear of Negative Evaluation among female volleyball player students

نویسندگان [English]

  • azam Ostadian kumar olya 1
  • Alireza Aghababa 2
1 Faculty member
2 faculty member
چکیده [English]

Introduction: Todays mental features are important factors for function and health condition of athletes that urgent doing psychological intervention for improving those features. The aim of this study was to examine Effectiveness of Mindfulness training on Self-efficacy and Fear of Negative Evaluation among female volleyball player students.
Methods and Material: Experimental method with pretest, posttest and follow-up was used. Study sample includes 30 female volleyball player from high school of Qods city which were chosen through convenient sampling. Participates involved among two control and Experimental Mindfulness training groups. Experimental groups received 8 sessions Mindfulness training. Data were gathered by Watson & Friend Fear of Negative Evaluation and sherer Self-efficacy scales on three phases of pretest, posttest and follow-up. Data were analysed by multivariate repeated measures analysis of variance using spss 21.
Finding: Result revealed that Mindfulness training improved Self-efficacy of female volleyball player students significantly. Furthermore, result showed this intervention decreased Fear of Negative Evaluation among female volleyball player students significantly.
Conclusion: considering current hypothesizes and viewpoints about Mindfulness training among athletes, it can be concluded that improving some psychological features of female volleyball player students such as Self-efficacy and Fear of Negative Evaluation leads to improvement of their function and physical and mental.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Self
  • efficacy
  • Fear of Negative Evaluation
  • volleyball