تاثیر دستورالعملهای توجهی بر حافظه حس حرکت و تغییرات امواج آلفا و تتا: یک تحلیل عصبی- رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد دانشگاه خوارزمی تهران

3 گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه مهندسى پزشکى،دانشکده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

10.29252/mbsp.2022.224010.1059

چکیده

هدف: بررسی تاثیر دستورالعمل‌های توجهی بر حافظه حس حرکت و تغییرات امواج آلفا و تتا در بسکتبالیست‌های حرفه‌‌ای بود. روش‌ها: سی و شش پسر ورزشکار به صورت تصادفی به سه گروه توجه درونی، بیرونی و گواه تقسیم‌ شدند. طرح پژوهشی نیمه آزمایشی به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه‌های آزمایشی و گواه بود. ابزار‌های اندازه‌گیری: پرسشنامه‌‌های ارزیابی آمادگی و ادینبورگ، دستگاه هماهنگی، الکتروانسفالوگراف و آزمون ایفرد بود. در پیش آزمون، حس حرکت، پرتاب آزاد و 5 دقیقه‌‌ چشم بسته امواج مغزی آزمایش شد. در مرحله اکتساب20 کوشش آزمون هماهنگی را در هریک از 4 شرایط تمرینی (40- 40،80 - 80،40 -80 و80 -40) انجام دادند. گروه توجه درونی حین انجام حرکت به اندام مورد نظر و گروه توجه بیرونی به هدف و زاویه انجام حرکت توجه می‌کردند. آزمون یادداری یک روز و انتقال دو روز بعد از آزمون اکتساب صورت گرفت. نتایج: تمرین حس حرکت، پیشرفت معناداری داشت. اثرات تعاملی با گروه معنادار بود، نتایج درون گروهی در تمام مراحل نشان داد که جلسات تمرین در امواج تتا و آلفا معنادار بود. نتیجه‌گیری: نتایج حاصله از فرضیه عمل محدود شده و فرضیه پردازش آگاهانه پشتیبانی می-کند یعنی توجه خارجی نیاز به توجه کمتری نسبت به توجه داخلی دارد و افزایش غیر بهینه موج آلفا در نتیجه توجه درونی، منجر به تضعیف عملکرد می‌شود. کاهش آلفا منجر به افزایش پردازش حسی اطلاعات و بهبود عملکرد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Attention Instructions on kinesthesia of memory, Alpha and Theta Wave Changes and Bimanual Coordination Task: A Neuro-Behavioral Analysis

نویسندگان [English]

  • Moradi Noorabadi Mohamad 1
  • Mahdi Mohammadi-nezhad 1
  • abbas bahram 2
  • مهدی جباری 3
  • Majid Ghoshouni 4
1 Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
2 KHARAZMI
3 گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
4 Isalamic Azad University, Mashhad Branch
چکیده [English]

Purpose: Investigating the effect of attention instructions on kinesthesia of memory, alpha and theta wave changes in professional basketball players. Methodology: 36 male athletes were randomly asigned into three groups: internal attention, external attention and control. A quasi-experimental research design with pretest-posttest design including experimental and control groups applied. Measurments: Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q), The Edinburgh, coordination device, EEG, AAPHERD test. In the pre-test, kinesthesia of memory, free throw and 5-blinded Brain waves on baseline were taken. In the acquisition phase, 20 attempts were performed on the coordination test in each four conditions (40- 40,80 - 80,40 -80 ,80 -40) . The internal attention focused on the movement of the limbs while moving, and the external attention focused on the purpose and angle of movement. The retention test was performed one day later.The transfer test was performed two days after the acquisition test. Results: Practicing a sense of movement made significant progress. The interactive effects with the group were also significant. The results of intra-group showed that the effect of training sessions on theta and alpha waves was significant. Conclusion: The results support the constrained action hypothesis and the conscious processing hypothesis that external focus requires less attention than internal focus and the non-optimal increase of alpha waveresulted from internal attention, led to performance impairment. The decrease in alpha also led to increased sensory processing of information and improved performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain waves
  • bimanual coordination
  • Sensory information processing
  • Limited operation hypothesis
  • kinesthesia of memory