تاثیر آموزش مجازی مهارت‌های روانشناختی (روش سینکلیر و سینکلیر) بر دقت پاس بسکتبالیست-‏های نیمه حرفه‌ای

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏استادیار گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 ‏ ‏ استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ‏

10.29252/mbsp.2022.222066.1034

چکیده

هدف : مدل سینکلر برای تقویت مهارت‌های روانشناختی ارائه شده ‏ این مدل ورزشکاران را تشویق می کند مهارت های ‏روانشناختی خود را در بعد جسمانی و فنی بهبود ‏بخشند. هدف این پژوهش تاثیر آموزش مجازی مهارت‌های روانشناختی به ‏روش سینکلیر و سینکلیر ‏بر دقت پاس بسکتبالیست‌های نیمه حرفه ای بود. ‏

روش‌شناسی: پژوهش حاضر نیمه تجربی‎ ‎با طرح پیش‎ ‎آزمون- پس آزمون‎ ‎بود. شرکت‌کنندگان شامل 24 بسکتبالیست نیمه ‏حرفه ای شهر زنجان بوده که به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گرو 12 نفره تجربی (میانگین ‏سنی: ‏94/1±78/22‏) و کنترل (میانگین سنی: ‏77/1‏±‏ 53/21‏) قرار گرفتند.‏‎ ‎شرکت‌کنندگان آزمون دقت پاس را در مراحل ‏پیش آزمون‎ ‎و پس آزمون انجام دادند. گروه تجربی طی 4 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه به اجرای تمرینات ‏مهارت های روانشناختی به روش سینکلر و سینکلر پرداخت و گروه کنترل، مداخله‌ای را نداشت. داده‌ها از طریق آزمون تحلیل ‏واریانس یک راهه انکوا در سطح معناداری 05/0 تحلیل شد.‏

یافته ها: نتایج نشان داد که با کنترل نمره‌ی پیش آزمون، بین نمرات آزمون دقت پاس دو گروه تجربی و کنترل تفاوت معنادار ‏وجود دارد (001/0‏p=‎‏). ‏

نتیجه گیری: بر اساس‎ ‎یافته‌های پژوهش می‌توان پیشنهاد کرد با توجه به سهولت اجرای‎ ‎تمرینات مهارت های شناختی به ‏روش سینکلر و سینکلر، مربیان ورزشی می‌توانند به‎ ‎منظور بهبود دقت پاس در بسکتبالیست ها از آن استفاده کنند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of virtual education of psychological skills (‎Sinclair& Sinclair method‎) on ‎the ‎passing accuracy of semi-professional basketball players

نویسندگان [English]

  • Jalal Mohammadi 1
  • Hassan Gharayagh Zandi 2
  • . Davood : .Hoomanian: 3
1 Department of Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 ‎ Assistant Professor of Sports Psychology, Faculty of Physical Education and Sports ‎Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Motor behavior, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, ‎University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: Sinclair model to strengthen the presented psychological skills. This model encourages athletes to ‎improve their psychological skills in physical and technical dimensions‏.‏The effect of virtual education of ‎psychological skills (‎Sinclair& Sinclair method‎) on ‎the ‎passing accuracy of semi-professional basketball ‎players‏.‏

Methodology: The present study was semi-experimental using a pre-test post-test design. Participants ‎included 24 semi-professional basketball players from Zanjan who were selected by convenience and ‎randomly divided into two groups of 12 experimental (mean‏ ‏age: 21.53±1.77) and control (mean age: 22.78 ‎‎± 1/94) were included. Participants performed the passing accuracy test in the pre-test and post-test stages. ‎The experimental group performed psychological skills exercises by Sinclair and Sinclair method for 4 weeks, ‎‎3 sessions per week and 60 minutes per session and the control group did not intervene. Data were analyzed ‎by Analysis of Covariance (ANCOVA) at a significance level of 0.05. ‎

Results: The results showed that by controlling the pre-test score, there was a significant difference between ‎the pass accuracy test scores of the two experimental and control groups (p = 0.001).‎

Conclusion: Based on the research findings, it can be suggested that due to the ease of performing cognitive ‎skills exercises by Sinclair and Sinclair methods, sports coaches can use it to improve the accuracy of the pass ‎in basketball players. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Education, &lrm
  • Psychological Skills, &lrm
  • Sinclair Method, Passing Accuracy, Basketball &lrm

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400
  • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 12 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 21 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 21 دی 1400