تأثیر بازیهای منتخب بر بهبود و ماندگاری حافظه کاری و خودپنداره ی‌ کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 استاد گروه رفتارحرکتی دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه رفتارحرکتی دانشگاه علامه طباطبایی

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج

10.29252/mbsp.2021.223451.1049

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف مطالعهی تأثیر و ماندگاری(پایداری اثر تمرین) حافظه‌کاری (توانایی در به خاطر آوردن و مدیریت اطلاعات) و خودپنداره (ارزشیابى کلى فرد از شخصیت خویش) در بین کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی طراحی و اجرا شد.

روشها: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با گروه گواه بود.30 دختر10-8 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی، بر اساس نمرهی کسب شده در مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان و نمره‌ هوشی به دوگروه تجربی و گواه تقسیم شدند. از آزمونهای N-back جهت سنجش حافظه‌‌‌کاری و از آزمون پیرز-هریس2 جهت بررسی خودپنداره استفاده شد. پروتکل تمرینی شامل مجموعه بازیهای شناختی، حرکتی و بنیادی بود که توسعه‌ی مؤلفه‌های حافظهکاری و خودپنداره را مد نظر قرار داده بود. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو راهه با

اندازهگیری مکرر در عامل آزمون (زمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: یافته‌ها نشان داد عملکرد حافظهی‌کاری (000/0 = p ) و خودپنداره(13./. = p). نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نمرات حافظه کاری و خودپنداره به طور معنی داری در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است. همچنین، اثر ماندگاری تمرین بعد از سه ماه بر حافظهکاری (000 /0= p) و خودپنداره(49./. =p) حفظ شد.

نتیجه‌گیری: بر پایه‌ی یافته‌های پژوهش حاضر، بازیهای منتخب بر بهبود و ماندگاری حافظه‌‌کاری و خودپنداره کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی مؤثر می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: اختلال هماهنگی رشدی، بازی، حافظهکاری، خودپنداره،کودکان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of selected games on the improvement and persistence of working memory and self-concept of children with developmental coordination disorders

نویسندگان [English]

  • Narges GHaderi 1
  • mohamad ali Aslankhani 2
  • Ehsan Zareian 3
  • Jaleh bagherli 4
1 گروه مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
2 Professor of the Department of Movement Behavior at Shahid Beheshti University
3 Department of Motor Behavior, Allameh Tabatabai University
4 Faculty member of Karaj Azad University
چکیده [English]

Purpose:The aim of this study was to study the effect and persistence (stability of exercise effect), working memory (ability to remember and manage information) and self-concept (overall evaluation of one's personality) among children with developmental coordination disorder.

Methods: The present study was a quasi-experimental study with a control group. 30 girls aged 8-10 years with developmental coordination disorder were divided into experimental and control groups based on the score obtained in the children's movement test and intelligence score. N-back tests were used to measure working memory and Pierce-Harris 2 test was used to assess self-concept. The training protocol included a set of cognitive, motor, and basic games that considered the development of memory and self-concept components. Data were analyzed using two-way analysis of variance

Frequent measurements on the test factor (time) were analyzed.

results: Findings showed working memory function (p = 0.000) and self-concept (p = 13.13). The results of the present study showed that working memory and self-concept scores increased significantly in the exercise group compared to the control group. Also, the effect of training permanence after three months on working memory (p = 0.000) and self-concept (p = 0.49) was maintained.

Conclusion: Based on the findings of the present study, selected games are effective on improving and maintaining the working memory and self-concept of children with developmental coordination disorders.

Keywords: Developmental coordination disorder, play, working memory, self-concept, children

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developmental
  • coordination disorder
  • play
  • working memory
  • self-concept