تاثیر تمرینات بدنی بر کنترل تعادل سالمندان دارای مشکل ‌بینایی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم رفتاری و شناختی در ورزش دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استاد گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی تهران

10.29252/mbsp.2021.209233.0

چکیده

هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیر تمرین بدنی بر کنترل تعادل سالمندان کم‌بینا بود. 30سالمند کم‌بینا که کم‌بینا بودن آنها از طریق تست اسنلن و دستگاه بینایی‌سنجی اثبات شده بود، به‌طور تصادفی ساده در دو گروه تمرین بدنی و گروه کنترل قرار گرفتند. تمرینات شامل دو گونه تکلیف ایستادن و راه رفتن به همراه تکالیف دوگانه حرکتی و ذهنی بود. سالمندان گروه تمرین بدنی در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون در آزمون‌های تعادلی دستگاه تعادل‌سنج استابیلومتر، شرکت کردند. گروه‌ تمرین به مدت 12 هفته و هفته‌ای دو جلسه تمرین کردند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون t وابسته استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تمرین بدنی بر تعادل سالمندان کم‌بینا تاثیر دارد (05.p>). همچنین نتایج t مستقل بین دو گروه در مرحله پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری روی تعادل نشان داد بدین معنی که بهبود گروه تمرین در تعادل نشان داده شد. نتیجه اینکه تمرینات بدنی می‌تواند موجب بهبود شاخص‌های تعادل شود. در این میان دستکاری‌های چند حسی مبتنی بر راهبردهای سازگاری و جایگزینی می‌تواند نتیجه بهتری را در پی داشته باشد و بر میزان این اثر بخشی بیافزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of physical exercise on controlling balance among the visually impaired elderly.

نویسندگان [English]

  • Hadi Gevorki 1
  • َAlireza Farsi 2
  • Behrouz Abdoli 2
1 PhD student of behavior and cognitive sciences of faculty of sport and health sciences, Shahid Beheshti University of Tehran
2 Associate professor of behavior and cognitive science department in sports faculty of sport and health sciences, Shahid Beheshti University of Tehran
چکیده [English]

The aim of the current research is to study the effect of physical exercise on controlling balance among the visually impaired elderly. Fifteen visually impaired elderly who’s being impaired is confirmed through taking Snellen test and optometry were randomly chosen and divided into two groups’ physical exercise and control. The exercise was of two types of tasks- standing alone or walking along with kinetic and thinking tasks. The elderly chosen for this test participated in pre and post balance test using stabilometr. The groups exercised for 12 weeks and twice a week. To analyze data, we applied dependent T-test and to compare the results of post and pretest in each group with significant at a=0.05. The results showed a physical exercise has effect on balance among visually impaired elderly (p≥0/0.5) also the results of T-Test between the two groups in post-test has shown a significant effect on balance. I.e. the improvement in exercise group has shown in balance. We concluded that doing exercises can improve balance criteria. In this regard, multi-sensory manipulations based on substitution and adapting approaches can lead to even better results and increase its effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1
  • balance 2
  • elderly 3
  • visually problem