تاثیر بازی در محیط مجازی بر اضطراب کرونا در کودکان والدین مبتلا به کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز

10.29252/mbsp.2021.220399.1005

چکیده

هدف: با توجه به تاثیر مثبت بازی در کاهش اضطراب کودکان در پژوهش حاضر در پی یاسخ به این سوال هستیم که آیا بازی‌های فیزیکی مجازی از طریق واتس‌آپ می‌تواند بر کاهش اضطراب کودکان والدین مبتلا به کووید-19 در دوران قرنطینه گذار باشد؟

روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه‌تجربی با گروه کنترل انجام شد. تعداد 68 نفر از کودکان والدین مبتلا به بیماری کووید -19 که در قرنطینه خانگی بودند با رده سنی 8-12 سال بصورت داوطلبانه و در دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و بصورت تصادفی ساده در دو گروه تجربی (33 نفر) و کنترل (35 نفر) قرار گرفتند. برای سنجش اضطراب کرونا، از پرسشنامه مقیاس اضطراب کرونا (CDAS) استفاده شد. سپس آموزش بازی فیزیکی به مدت 2 هفته‌، 8 جلسه 45-60 دقیقه‌ای از طریق واتس‌آپ برای گروه تجربی ارائه شد. جهت آنالیز داده‌ها از آزمون کوواریانس در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده گردید.

نتایج: نتایج نشان داد پس از تمرینات ورزشی مجازی، در گروه تجربی اضطراب علایم جسمانی (001/0 = P) و علایم روانی (001/0 = P) به طور معنی‌داری کاهش یافته است.

بحث و نتیجه‌گیری: به نظرمی‌رسد بازی در محیط مجازی باعث کاهش اضطراب، در کودکانی که والدین‌شان در قرنطینه خانگی بودند می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of playing in a virtual environment on coronary anxiety in children of parents with Covid-19

نویسندگان [English]

  • amir ghiami rad 1
  • vahid hassanpour 2
  • Mohammad Taghi Aghdasi 3
1 Tabriz University
2 PhD Student in Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Health, Shahid Beheshti University Tehran, Iran
3 Tabriz University
چکیده [English]

Purpose: Given the positive effect of gaming on reducing child consumption in this study following or answering this question, can virtual games through WhatsApp reduce the consumption of patients and patients with Quid-19 during quarantine?

Methods: The present study employed a quasi-experimental research design with a control group. A total of 68 children of parents with Covid-19 disease who were in-home quarantine with an age range of 8-12 years were selected voluntarily and available as a research sample and randomly divided into two experimental groups (n = 33) and control (n = 35). The Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) was employed to assess COVID-19 anxiety. Then physical game training for two weeks in eight 45-60 minute sessions was provided through WhatsApp for the experimental group. Analysis of covariance at the significance level of 0.05 was used to analyze the data.

Results: The results showed that after virtual exercise, in the experimental group, anxiety, physical symptoms (P = 0.001) and psychological symptoms (P = 0.001) significantly decreased.

Conclusion: Playing in cyberspace seems to reduce anxiety in children whose parents were in home quarantine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19 Anxiety
  • Virtual-Physical Games
  • Children
  • Quarantine