تاثیر ترکیبی رویکرد آموزش افتراقی و دستورالعمل‌های توجهی بر خلاقیت حرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه خوارزمی تهران

10.29252/mbsp.2021.221453.1021

چکیده

هدف: رفتار خلاق در حالات زندگی روزمره و همچنین در عملکرد ورزشی بسیار ارزشمند است. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تاثیر رویکرد آموزش افتراقی و دستورالعمل های توجهی بر خلاقیت حرکتی بود.

روش: تعداد نمونه در تحقیق حاضر 24 نفر بود، که به صورت تصادفی در 3 گروه (یادگیری افتراقی با دستورالعمل بیرونی – یادگیری افتراقی با دستورالعمل درونی – یادگیری افتراقی کنترل) تقسیم شدند. افراد هر گروه مطابق با دستورالعمل‌های مربوطه (توجه بیرونی: توجه به گوشه بالایی سمت راست یا چپ دروازه، توجه درونی: توجه به برخورد پا با توپ و کنترل: بدون دستورالعمل توجهی) تمرینات خود را به مدت 12 هفته، هر هفته دو جلسه و هر جلسه 20 دقیقه انجام دادند. بعد از 12 هفته، بلافاصله بعد از اتمام تمرینات، با استفاده از بازی ابعاد کوچک به مدت 20 دقیقه خلاقیت حرکتی مهارت‌های شوت، دریبل و پاس فوتسال در همه‌ی شرکت‌کنندگان سنجیده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون آنوای یک راهه در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 و با سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد.

نتایج: بین روش‌های آموزش افتراقی بیرونی، افتراقی درونی و افتراقی کنترل بر خلاقیت حرکتی در مهارت‌های دریبل، پاس و شوت فوتسال تفاوت معنادار وجود داشت.

نتیجه‌گیری: این مطالعه اثربخشی رویکرد یادگیری افتراقی بر خلاقیت حرکتی در فوتسال را نشان داد. به منظور طراحی بهتر و موثرتر تمرینات برای پرورش بازیکنانی خلاق‌تر و آموزش فاکتورهای خلاقیت اعم از روانی، ابتکاری و انعطاف پذیری، می‌توان از نتایج تحقیق استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The combined effect of differential Education approach and attention instructions on motor creativity

نویسندگان [English]

  • Sara Oftadeh 1
  • Abbas Bahram 2
  • Rasoul Yaali 1
  • Farhad Ghadiri 1
1 Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Kharazmi university
چکیده [English]

Purpose: Creative behavior is invaluable in everyday life as well as in athletic performance. This study aimed to the effect of differential education approach and attention instructions on motor creativity.

Methods: The number of samples in the present study was 24, which were randomly divided into 3 groups (differential learning with external instruction - differential learning with internal instruction - differential control of control). Each group randomly performed their pieces of training for 12 weeks, two sessions per week, and 20 minutes per session according to the relevant instructions (external attention: attention to the upper right or left corner of the goal, internal attention: attention to the foot contact with the ball and control: no attention instructions). After 12 weeks, immediately after training, small-sided play for 20 minutes, motor creativity, shoot, dribble and futsal skills were measured in all participants. A one-way ANOVA test was used to analyze the data in SPSS software version 23 with a significance level of 0.05.

Results: There was a significant difference between external differential, internal differential and control differential methods of motor creativity in dribble, pass and shoot futsal skills.

Conclusion: This study showed the effectiveness of differential learning approach on motor creativity in futsal. Research results can be used to better and more effectively design exercises to nurture more creative players and teach creativity factors such as fluency, originality, and flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Differential Learning
  • Focus of attention
  • Motor Creativity
  • Futsal
  • Small-sided game