ارتباط محیط پرورش استعداد و استحکام ذهنی در نوجوانان فوتبالیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

10.29252/mbsp.2021.220602.1007

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت محیط پرورش استعداد نوجوانان فوتبالیست و تعیین ارتباط محیط پرورش استعداد با استحکام ذهنی بود.

روش‏ها‏: پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و جامعه آماری آن شامل نوجوانان فوتبالیست حاضر در مدارس فوتبال شهر اهواز بود. از بین آنها 15 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و از هر کدام 12 نفر (همگی پسر) به صورت در دسترس انتخاب شدند تا در مجموع 181 نفر در دامنه سنی 12 تا 15 سال نمونه پژوهش حاضر را تشکیل دهند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش‏نامه محیط پرورش استعداد (مارتیندال و همکاران، 2010) و پرسش‏نامه استحکام ذهنی در ورزش (شیرد و همکاران، 2009) بودند. داده‏های جمع‏آوری شده با استفاده از نرم‏افزار اس.پی.اس.اس و توسط آزمون‏های تی تک نمونه‏، پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.

نتایج: نتایج نشان داد که وضعیت مؤلفه‏های محیط پرورش استعداد نوجوانان فوتبالیست (به جز مؤلفه آمادگی کیفی) بالاتر از سطح متوسط بود و متغیر محیط پرورش استعداد رابطه مثبت و معناداری با استحکام ذهنی داشت. علاوه‏براین نتایج نشان دادند مؤلفه پرورش بلندمدت تنها مؤلفه پیشی‏بین معنادار عامل استحکام ذهنی بود.

نتیجه‏گیری: .وضعیت مؤلفه‏های محیط پرورش استعداد نشان داد که وضعیت مطلوبی برای پرورش استعداد نوجوانان فوتبالیست در شهر اهواز وجود دارد. قرارگیری مؤلفه آمادگی کیفی در نقطه برش نیز به توجه نه چندان فراوان مربیان و دست‏اندرکاران به ارائه راهنمایی‏های ضروری و معرفی روش‏های تأثیرگذار برای پیشرفت و افزایش کیفیت عملکردی نوجوانان اشاره دارد. علاوه‏براین، أثرگذاری محیط پرورش استعداد بر استحکام ذهنی نیز تأییدکننده مبانی نظری موجود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Talent Development Environment and Mental Toughness among Adolescent Football Players

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mohammdreza Mousavi 1
 • Rasool Abedanzadeh 2
 • Vahid Darvishi 3
1 Ph.D Student of Motor Behavior, Faculty of Sport Science, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Sport Sciences Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Msc of Sport Management, Faculty of Sport Science, Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the status quo of talent development environment among adolescent football players and its relationship with mental toughness.

Methods: The statistical population of this study consisted of all the adolescent football players of Ahvaz city who were active in the football clubs of this city. Eventually, 181 adolescents with the age range of 12-15 years were selected. The tools used in this research were Talent Development Environment (Martindale et al., 2010) and Sports Mental Toughness Questionnaires (Sheard et al., 2009). The data analysis in this study was done by SPSS at significant level P≤0.05. One sample T-Test, Pearson correlation, and regression with Enter method ware used for data analysis.

Results: The results of the research showed the status of the components of the talent development environment of football players is higher than average (except for quality Preparation). In addition, the research showed that there is a direct and significant relationship between the talent development environment and mental toughness.

Conclusion: The status of the components of talent development environment showed that there is an eligible condition for the talent development of young football players in Ahvaz city. The position of the qualitative Preparation component at the cutting point also refers to the insignificant attention of coaches and practitioners to provide the necessary guidelines and introduce effective methods to improve and increase the quality of adolescents' performance. In addition, the effect of the talent development environment on mental toughness also confirms the previous findings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Talent Development Environment
 • Mental toughness
 • Football
 • Adolescent

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400
 • تاریخ دریافت: 20 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 15 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 08 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 08 شهریور 1400