تاثیر انتظار برای آموزش بر کارکردهای اجرایی و یادگیری مهارت ضربه پات گلف

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.29252/mbsp.2021.210011.0

چکیده

یکی از شیوه­های نوین در زمینه آموزش، یادگیری با انتظار آموزش است. بر اساس این رویکرد، از یادگیرنده­ها درخواست می­شود تا در حین یادگیری مهارت­های مورد نظر، با هدف آموزش مطالب یادگرفته شده به دیگران، به یادگیری بپردازند. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه تاثیر دو روش یادگیری با انتظار آموزش در مقابل روش سنتی یادگیری با انتظار آزمون بر کارکردهای اجرایی و یادگیری حرکتی ضربه پات گلف بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود و در دو گروه آزمایشی و طی سه روز اجرا شد. شرکت­کنندگان شامل 24 فرد بزرگسال (همگی مرد؛ میانگین سنی ۸۱/۱± 58/۲۲ سال) بودند که بصورت دردسترس از محیط دانشگاه، انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایشی تمرین مهارت­ ضربه پات گلف با انتظار آموزش در مقابل تمرین مهارت­ با انتظار آزمون شدن، قرار گرفتند. یافته­های حاصل از تحلیل واریانس مرکب، تحلیل واریانس یکراهه، و همچنین تحلیل کواریانس چندمتغیره، نشان داد، گروهی که به روش یادگیری با انتظار آموزش تمرین کرده بود، نسبت به گروه کنترل، هرچند در مرحله اکتساب (07/0=P)، و شاخص بازداری پاسخ (06/0=P)، برتری نداشت، در آزمون­های یادداری (03/0=P)، انتقال (01/0=P) و همچنین شاخص حافظه کاری (02/0=P)، برتری معناداری از خود نشان داد. بطور خلاصه، می­توان نتیجه گرفت، یادگیری با انتظار آموزش به دیگران، به واسطه بهبود حافظه کاری، یادگیری حرکتی را بهبود خواهد داد، لذا، پیشنهاد می­شود، در محیط­های آموزشی، این شیوه نوین تمرین، بیشتر مورد توجه و استفاده مربیان قرار گیرد.یادگیری با انتظار آموزش، حافظه کاری، بازداری پاسخ، یادگیری حرکتی  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تاثیر انتظار برای آموزش بر کارکردهای اجرایی و یادگیری مهارت ضربه پات گلف

نویسندگان [English]

  • محمد صالحی 1
  • اسماعیل صائمی 2
  • محمدرضا دوستان 3
1 دانشگاه شهید چمران اهواز
2 استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
3 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
چکیده [English]

یکی از شیوه­های نوین در زمینه آموزش، یادگیری با انتظار آموزش است. بر اساس این رویکرد، از یادگیرنده­ها درخواست می­شود تا در حین یادگیری مهارت­های مورد نظر، با هدف آموزش مطالب یادگرفته شده به دیگران، به یادگیری بپردازند. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه تاثیر دو روش یادگیری با انتظار آموزش در مقابل روش سنتی یادگیری با انتظار آزمون بر کارکردهای اجرایی و یادگیری حرکتی ضربه پات گلف بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود و در دو گروه آزمایشی و طی سه روز اجرا شد. شرکت­کنندگان شامل 24 فرد بزرگسال (همگی مرد؛ میانگین سنی ۸۱/۱± 58/۲۲ سال) بودند که بصورت دردسترس از محیط دانشگاه، انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایشی تمرین مهارت­ ضربه پات گلف با انتظار آموزش در مقابل تمرین مهارت­ با انتظار آزمون شدن، قرار گرفتند. یافته­های حاصل از تحلیل واریانس مرکب، تحلیل واریانس یکراهه، و همچنین تحلیل کواریانس چندمتغیره، نشان داد، گروهی که به روش یادگیری با انتظار آموزش تمرین کرده بود، نسبت به گروه کنترل، هرچند در مرحله اکتساب (07/0=P)، و شاخص بازداری پاسخ (06/0=P)، برتری نداشت، در آزمون­های یادداری (03/0=P)، انتقال (01/0=P) و همچنین شاخص حافظه کاری (02/0=P)، برتری معناداری از خود نشان داد. بطور خلاصه، می­توان نتیجه گرفت، یادگیری با انتظار آموزش به دیگران، به واسطه بهبود حافظه کاری، یادگیری حرکتی را بهبود خواهد داد، لذا، پیشنهاد می­شود، در محیط­های آموزشی، این شیوه نوین تمرین، بیشتر مورد توجه و استفاده مربیان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • یادگیری با انتظار آموزش
  • حافظه کاری
  • بازداری پاسخ
  • یادگیری حرکتی