ارائه مدل پارادایمی توسعة روان‌شناسی سیاسی در ورزش حرفه‌ای ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

10.29252/mbsp.2021.223820.1056

چکیده

رفتارهای سیاسی به عنوان یکی از ابزارهای مهم و کلیدی در تمامی حوزه‌های بشری مورد توجه می‌باشد و بهبود صحیح آن به عنوان یکی از دغدغه‌های همیشگی مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعة روان‌شناسی سیاسی در ورزش حرفه‌ای ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر کیفی بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان آگاه بوده موضوع پژوهش بودند. به منظور شناسایی این نمونه‌ها، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. این نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت تعداد 14 نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبة نیمه‌ساختاریافته بود. در پژوهش حاضر تنش‌های موجود، نیروهای حمایتی، فضای رقابتی و فشاهای ذهنی به عنوان شرایط علی جهت توسعة روان‌شناسی سیاسی در ورزش حرفه‌ای ایران مشخص گردید. در پژوهش حاضر راهبردهای سازگاری و راهبردهای توانمندسازی جهت توسعة روان‌شناسی سیاسی در ورزش حرفه‌ای ایران مشخص گردید. در پژوهش حاضر پیامدهای ورزشی و پیامدهای سیاسی به عنوان پیامدهای توسعة روان‌شناسی سیاسی در ورزش حرفه‌ای ایران مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a paradigm model of the development of political psychology in Iranian professional sport

نویسندگان [English]

  • Tina Sultan Ahmadi 1
  • Zynalabedin Fallah 2
  • Taher Bahlekeh 1
1 Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Associated of Professor, Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Political behavior is considered as one of the important and key tools in all human fields and its proper improvement has been considered as one of the constant concerns. The present study was designed and conducted to investigate the factors affecting the development of political psychology in Iranian professional sports. The method of the present study was qualitative. The statistical population of the present study included knowledgeable experts. In order to identify these samples, purposive sampling method was used. This sampling continued until the theoretical saturation was reached and finally 14 people were identified as samples in the qualitative section. Data collection tools included semi-structured interviews. In the present study, the existing tensions, supportive forces, competitive environment and mental pressures were identified as causal conditions for the development of political psychology in Iranian professional sports. In the present study, adaptation strategies and empowerment strategies for the development of political psychology in Iranian professional sports were identified. In the present study, sports and political consequences were identified as consequences of the development of political psychology in Iranian professional sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Psychology
  • Political Behavior
  • Professional Sport

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 16 بهمن 1400