کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا
تاثیر تمرینات ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر تاب آوری و کنترل خشم دانشجویان دختر ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.29252/mbsp.2021.210420.0

فاطمه میر؛ مریم عبدالشاهی؛ پروانه شمسی پور دهکردی