نویسنده = �������������� ������������
اثربخشی تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ای جریان متناوب بر بازداری پاسخ و توجه مداوم ورزشکاران بیش‌فعال/نقص‌توجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.29252/mbsp.2023.229379.1172

فرشته عموزاده؛ علیرضا بهرامی؛ رضا رستمی؛ علی مقدم زاده؛ مهدی رحیم زاده


اثر کانون توجه بر مهارت تیراندازان مبتدی و ماهر مرکز آموزشی مالک اشتر اراک

دوره 1402، شماره 2، تیر 1402

10.29252/mbsp.2022.225427.1087

سجاد نعمتی؛ علیرضا بهرامی؛ محمد سلیمانی راد