نویسنده = ������ �������������� ����������
تأثیر آموزش بخشش بر ادراک از شکست در دختران والیبالیست

دوره 1401، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 159-170

10.29252/mbsp.2022.225534.1086

ناهید اله دادیان؛ علیرضا بهرامی؛ جلیل مرادی