نویسنده = ������������ ����������
تأثیر تمرین های ترکیبی بر خودگفتاری انگیزشی و تکانشگری تکواندوکاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.29252/mbsp.2022.223237.1092

حمیده محمدی؛ امین عظیم خانی؛ عطاء طهرانچی