نویسنده = �������� ������ ��������
ارتباط ساختاری بین استقامت قلبی- تنفسی و سرعت با دقت تصمیم‌گیری داوران فوتسال با میانجیگری سرسختی‌ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.225277.1082

نسیم پیله ور؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ مرضیه بلالی؛ بهنام ملکی