نویسنده = ���������������� ��������
تأثیر فضای انگیزشی تکلیف گرا وخود گرای ورزشی بر خود پنداره بدنی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.29252/mbsp.2021.223431.1048

رضا صابونچی؛ مجید خلیلی؛ محمد نیکروان؛ نجف آقایی