نویسنده = ���� ������������ ����������
ویژگی‎های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ فرایندهای تغییر در تمرین مهارت‎های روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.29252/mbsp.2022.222278.1037

ولی ا.. کاشانی؛ بهروز گل محمدی