نویسنده = �������������� ������������
تاثیر برنامه تمرین متوالی حافظه ای بر عملکرد حافظة حرکتی: نقش واسطه ای برتری جانبی

دوره 1400، شماره 1، تیر 1400، صفحه 199-217

10.52547/mbsp.6.1.199

محبوبه خانقلی؛ مهدی نمازی زاده؛ صادق نصری؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی