نویسنده = ������������������ ����������������������
اثر توانمندی منش بر خودکارآمدی مدیران ورزشی با نقش میانجی مسئولیت پذیری

دوره 1402، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 20-1

10.29252/mbsp.2021.210482.0

طاهر ویسی؛ سیروس احمدی؛ کیوان ملانوروزی؛ محمداسماعیل ابراهیمی