نویسنده = �������� ������ �������������� ������������
تاثیر تمرینات ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر تاب آوری و کنترل خشم دانشجویان دختر ورزشکار

دوره 1402، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 20-1

10.29252/mbsp.2021.210420.0

فاطمه میر؛ مریم عبدالشاهی؛ پروانه شمسی پور دهکردی