نویسنده = �������������� ����������
تاثیر انگیختگی بر تصمیم گیری و حرکات چشم بازیکنان حرفه ای والیبال

دوره 1402، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 20-1

10.29252/mbsp.2021.210406.0

مجید عرب؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری؛ مهدی شهبازی؛ الهام شیرزاد