نویسنده = ���������� ������ ����������������
ارائه مدل پارادایمی توسعة روان‌شناسی سیاسی در ورزش حرفه‌ای ایران

دوره 1402، شماره 1، اردیبهشت 1402

10.29252/mbsp.2021.223820.1056

تینا سلطان احمدی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه


نیازسنجی توسعة روان شناسی در ورزش حرفه ای ایران

دوره 1401، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 107-118

10.29252/mbsp.2021.221288.1016

شبنم هاشم پور؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه