نویسنده = �������� ��������
تاثیر تمرینات باراوسل بر تعادل و هماهنگی حرکتی کودکان12-10سال.

دوره 1403، شماره 1، خرداد 1402

10.29252/mbsp.2022.222549.1038

مهدی شهبازی؛ مریم خادمی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ امیر شمس


روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه تمرین ذهنی ورزشی

دوره 1402، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 20-1

10.29252/mbsp.2022.225047.1075

ال آی جانعمو برنج آباد؛ امیر شمس؛ امیر دانا


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی حرکتی کودکان(MIQ-C)

دوره 1400، شماره 1، تیر 1400، صفحه 29-48

10.52547/mbsp.6.1.29

امیر شمس؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ نازیلا آغداشی پور