نویسنده = ������������ ������������ ����������
تاثیر واقعیت مجازی (قید عملکردی و ساختاری) و تمرین واقعی بر خودکارآمدی پرتاب دارت

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 39-57

10.29252/mbsp.4.1.39

سید احمد موسوی؛ شهبازی مهدی؛ الهه عرب عامری؛ الهام شیرزاد عراقی