نویسنده = ���������� ������������ ������������
تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک وستیبولار بر ثبات قامتی و بهبود عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسم

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 115-130

10.29252/mbsp.5.1.115

وحیده ولایتی حقیقی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ مهدی سهرابی؛ فاطمه علیرضایی نوقندر؛ صادق جعفرزاده


تأثیر تمرین بینایی-حرکتی بر فراوانی رفتارهای تکراری و کلیشه‌ای کودکان اوتیسم: مطالعه کنترل‌شده با آزمون پیگیری

دوره 4، شماره 2، آبان 1398، صفحه 19-34

10.29252/mbsp.4.2.19

منیژه عربی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ مهدی سهرابی؛ سکینه سلطانی؛ مهدی جباری