نویسنده = ���������� ������������ ����������
روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه ارزیابی توانایی روانی ورزشکاران

دوره 1400، شماره 1، تیر 1400، صفحه 75-97

10.52547/mbsp.6.1.75

مریم عبدالشاهی؛ فهیمه حسینی؛ پریسا حجازی دینان