نویسنده = �������� ������������ ����������������������
اثربخشی مداخلات روان شناختی بر کاهش ویژگی های نشانگان ایمپاستر در ورزشکاران

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 11-18

عادله زهتاب نجفی؛ سیدمحمدکاظم واعظ موسوی؛ حمیدرضا طاهری