نویسنده = �������� ������������ ������ �������� ��������
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی حرکتی کودکان(MIQ-C)

دوره 1400، شماره 1، تیر 1400، صفحه 29-48

10.52547/mbsp.6.1.29

امیر شمس؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ نازیلا آغداشی پور


تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش‌نامة رفتار کنترلی مربی (CCBS)

دوره 4، شماره 2، آبان 1398، صفحه 93-110

10.29252/mbsp.4.2.93

بهناز ارباب؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ صادق نصری؛ اسماعیل نصیری