نویسنده = ���������� �������� ����������
تأثیر کانون توجه تکلیف فراقامتی بر یادگیری کنترل قامت در پسران 9 تا 12 ساله

دوره 3، شماره 2، آبان 1397، صفحه 57-68

10.29252/mbsp.3.2.57

نسترن نادری راد؛ علی اکبر جابری مقدم؛ شهزاد طهماسبی بروجنی


تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر کنترل قامت تکلیف فراقامتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 45-54

نسترن نادری راد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی