نویسنده = ������������ ����������
تأثیر خودالگودهی، الگوی ماهر و الگوی در حال یادگیری بر اکتساب و یادداری مهارت پات گلف

دوره 1402، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 20-1

10.29252/mbsp.2022.209639.0

رامین اشرف؛ بهروز عبدلی؛ رضا خسروآبادی؛ علیرضا فارسی


تاثیر تمرینات بدنی بر کنترل تعادل سالمندان دارای مشکل ‌بینایی

دوره 1401، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 71-80

10.29252/mbsp.2021.209233.0

هادی گورکی؛ علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی


ارتباط خودکارآمدی جسمانی و جهت‌گیری هدفی با لذت از فعالیت بدنی در نوجوانان

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 117-126

سنا سلطانی؛ نصور احمدی؛ بهروز عبدلی