نویسنده = �������� ������������ ����������������
ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه جهت‌گیری هدف ورزشی

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 85-95

زاهده رحمانیان؛ محمدکاظم واعظ موسوی؛ مهدی سهرابی