نویسنده = �������������� ������������
بررسی نقش جنسیتی زنان ورزشکار رشته های مردانه و زنانه بر اساس مدل متنی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1394

معصومه سجادی؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ کیومرث بشلیده