نویسنده = ������������ ������������ ����������
تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک وستیبولار بر ثبات قامتی و بهبود عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسم

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 115-130

10.29252/mbsp.5.1.115

وحیده ولایتی حقیقی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ مهدی سهرابی؛ فاطمه علیرضایی نوقندر؛ صادق جعفرزاده


تاثیر تمرین های منتخب بر رشد مهارت های بنیادی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 123-138

10.29252/mbsp.3.1.123

وحیده ولایتی حقیقی؛ منیژه عربی؛ نسرین لطفی؛ نفیسه امینی


رابطه بین فراهم سازها در محیط خانه با رشد حرکتی کودکان 48-36 ماهه شهرمشهد

دوره 5، شماره 2، فروردین 1394

وحیده ولایتی؛ عباس بهرام؛ فرهاد قدیری؛ داوود جانفدا