نویسنده = ���������������� ����������
بررسی توان مقابله با اضطراب رقابتی کشتی‌گیران حرفه‌ای باتوجه به سطح مسابقات

دوره 5، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 0-0

حسین پیرانی؛ ایرج احمدی؛ مهدی روستایی؛ فرشته گلستانه؛ قدسیه سنگتراش