نویسنده = ������������ ���������� ��������
تأثیر سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد دریبل بسکتبال در دانشجویان دختر

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 19-28

سجاد پارسایی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ معصومه شجاعی؛ رسول عابدان زاده


ارتباط بین استحکام روانی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان: نقش واسطه‌ای فعالیت بدنی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 13-24

رسول عابدان زاده؛ سجاد پارسایی؛ الهام پورکارگری