نویسنده = ������������ ������������
تأثیر سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد دریبل بسکتبال در دانشجویان دختر

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 19-28

سجاد پارسایی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ معصومه شجاعی؛ رسول عابدان زاده